Wybierz lokal:

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej „Rozporządzeniem” ), pragniemy przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących naszej firmy.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.

W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku ze składaniem przez Ciebie zamówień telefonicznie, a także udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania, skargi i sugestie. Znajdziesz tu także informacje o tym jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PRO-EKO Anna Węgłowska-Szelenbaum z siedzibą w Warszawie, Al. Legionów 34,      08-400 Garwolin

 

    Jak możesz się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Aby się z nami skontaktować wyślij list( z dopiskiem RODO) na adres: PRO-EKO Anna Węgłowska-Szelenbaum, Al. Legionów 34, 08-400 Garwolin

 

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?   

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie telefonicznie podczas składania zamówienia lub bezpośrednio w jednej z Naszych placówek Pizzeria Pepperoni

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania dostaw zamówionych produktów, w tym do:

- kontaktowania się z Tobą, w celu dostarczenia zamówionych produktów

- w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa np wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

- organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

- analiza preferencji-  tworzenie profilu klienta dla celów marketingowych

- badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszych usług

- celów statystycznych i archiwalnych, np. historia transakcji

- obsługa zapytań, skarg lub sugestii- w celu obsługi Twojego zapytania, skarg lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w zapytaniu, skardze lub sugestii

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: PRO-EKO Anna Węgłowska-Szelenbaum, Al. Legionów 34, 08-400 Garwolin

 

.Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy masz obowiązek podać nam swoje dane?

W celu realizacji zamówienia wymagamy podania następujących danych:

Imię i Nazwisko, adres dostawy i nr telefonu

Jeżeli z jakiś powodów nie zechcesz nam podać powyższych danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

W celu wystawienia faktury lub z innych powodów prawnych możemy wymagać podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom wspierającym nas w obsłudze Klienta. 

Możemy przekazać Twoje dane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Nie będziemy również podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych.

 

    Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

-prawo do informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe

- prawo do zmiany Twoich danych osobowych ich sprostowania

-prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

- prawo do żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli nie są już niezbędne w celu realizacji zamówienia

-prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z administratorem Twoich danych osobowych tj. PRO-EKO Anna Węgłowska-Szelenbaum, Al. Legionów 34, 08-400 Garwolin

 

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do:

  1. realizacji Twojego zamówienia
  2. wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa
  3. celów marketingowych
  4. celów statystycznych
  5. realizacji badania satysfakcji Naszych Klientów i określenie jakości naszych usług
  6. realizacji konkursów i akcji promocyjnych
  7. udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi i sugestie

 

Z poważaniem

Anna Węgłowska-Szelenbaum

PRO-EKO Anna Węgłowska-Szelenbaum

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informuję, że:

1) administratorem systemu monitoringu jest  PRO-EKO Anna Węgłowska-Szelenbaum, Al. Legionów 34, 08-400 Garwolin, z administratorem można skontaktować się pod adresem podanym powyżej

2) celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i Naszych Klientów na terenie Pizzerii.

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4) Monitoring obejmuje salę dla gości, stanowisko kasy, obszar kuchni i magazynu w budynkach

- przy ul. Mazowieckiej 15, 08-400 Garwolin

- przy Al. Legionów 34, 08-400 Garwolin

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa

6) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.

9) dane są przechowywane przez okres od 5 do 30 dni

10) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

  1. a) dostępu do danych osobowych,
  2. b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

11) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12) dane kontaktowe

PRO-EKO Anna Węgłowska-Szelenbaum,

Al. Legionów 34,

08-400 Garwolin